Synchrotech 1-6 RSX Type S 02-04 Carbon Synchro Set

  • $314.95Synchrotech® 1-6 Pro Series Carbon Synchro Set

Fitting: 2002-2004 Acura RSX Type S K20 6 speed (X2M5)